Thank you guys No Kansas...this year its Smithfield Virginia with Tuffy Stone!